Tin tức

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hồ sơ gồm:
- Thông báo mời dự đại hội.
- Chương trình đại hội.
- Mẫu đăng ký tham dự đại hội.
- Mẫu ủy quyền tham dự đại hội.

(01 file kèm theo)

HoSoDaiHoi.pdf

Sản phẩm