Tin tức

Thông báo xác nhận danh sách cổ đông

Công ty công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

XacNhanDSCD.pdf

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (BKS).

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của thành viên BKS.

1) Ông Tạ Quang Thanh, thành viên BKS đăng ký bán 20.014 cổ phiếu.

TBCoPhieu-Thanh.pdf

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu.

Ông Lê Thế Dân, cổ đông nội bộ và người liên quan đã giao dịch (bán) thành công số lượng 329.445 cổ phiếu.

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

HĐQT công ty công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghi quyet 2017

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

HĐQT công ty công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông.

Thôg báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán của công ty.

Thông báo chốt danh sách cổ đông.

Sản phẩm