Tin tức

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Nghị quyết họp HĐQT công ty kỳ 10/2018-NK4 ngày 16.1.2018 với những nội dung chính:

1) Thống nhất kết quả SXKD năm 2017. Chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

2) Thay đổi, bổ sung nhân sự HĐQT, BKS và Ban Điều hành giữa nhiệm kỳ (2015-2020).

3) Thống nhất ngày Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Vui lòng xem file kèm theo

NghiQuyetHDQT-Ky10_W.pdf

Sản phẩm