Tin tức

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 27.3.2010.

File kèm theo:
NghiQuyet-DH.pdf

Báo cáo thường niên năm 2009 & Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất năm 2009

Công ty công bố Báo cáo thường niên năm 2009 và Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2009.

Vui lòng xem file kèm theo:
 BCThuongNien2009.pdf

BCTC-HopNhat.pdf

 

Sản phẩm