Tin tức

Thay đổi thành viên HĐQT công ty

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thông báo thay đổi thành viên HĐQT công ty giữa nhiệm kỳ.

NghiQuyet22-signed.pdf 

Báo cáo quý 4/2009

Báo cáo tài chính tóm tắt quý 4/2009
(xem file kèm theo)
BCTC_QuyIV-2009.pdf

cay canh

Công bố thông tin về thay đổi nhân sự Ban Điều hành

Ngày 07.11.2009, Hội đồng quản trị công ty đã họp phiên họp bất thường và nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty..
(Xem file kèm theo)

ThongBaoBDH.pdf 

Báo cáo tài chính Quý 3/2009

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC) báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2009. Xem file kèm theo

BCTC_QuyIII-2009.pdf

Sản phẩm