Thông tin

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (BHC-UpCom) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

1/ Lê Thế Dân, thành viên BKS công ty. Đăng ký bán 283.245 cổ phiếu.

2/ Lê Hiển Dương, người liên quan (cha) của cổ đông nội bộ Lê Thế Dân. Đăng ký bán 21.200 cổ phiếu.

3/ Lê Thái Sơn, người liên quan (anh) của cổ đông nội bộ Lê Thế Dân. Đăng ký bán 25.000 cổ phiếu.

(Chi tiết - file kèm theo)

GDCoPhieu-LeTheDan.pdf

Sản phẩm