Thông tin

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên - Đã được kiểm toán

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm đã được kiểm toán.

Vui lòng xem file kèm thao:
BC-6Th2010-Hopnhat-Kiemtoan.pdf

Báo cáo tài chính quý 2/2010

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC), công bố Báo cáo tài chính tóm tắt quý 2/2010.

Vui lòng xem file kèm theo:
QuyII-2010.pdf

Báo cáo tài chính quý 1/2010

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC) công bố Báo cáo tài chính tóm tắt quý 1/2010.

Vui lòng xem file kèm theo
QuyI-2010.pdf

Thay đổi nhân sự Ban điều hành công ty

Ngày 12.4.2010, HĐQT Công ty đã họp kỳ thứ 2/2010 về việc bổ nhiệm Ban Điều hành và Chủ tịch HĐQT công ty đã ký quyết định về việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty... 

Vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo
BDH-190410.pdf

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua ngày 27.3.2010.

File kèm theo:
NghiQuyet-DH.pdf

Báo cáo thường niên năm 2009 & Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất năm 2009

Công ty công bố Báo cáo thường niên năm 2009 và Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2009.

Vui lòng xem file kèm theo:
 BCThuongNien2009.pdf

BCTC-HopNhat.pdf

 

Sản phẩm