Thông tin

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã BHC) thông báo mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của công ty ngày 22.3.2011.

(file kèm theo)
- Thư mời tham dự Đại hội
- Chương trình Đại hội
- Mẫu Giấy đăng ký tham dự đại hội
- Mẫu Giấy ủy quyền và thư ủy quyền

ThuMoiDH-CBTT.pdf

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã BHC) thông báo mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

(file đính kèm)

- Thư mời tham dự Đại hội
- Chương trình Đại hội
- Mẫu giấy đăng ký dự Đại hội, giấy ủy quyền và thư ủy quyền tham dự Đại hội.

ThuMoiDH-CBTT.pdf 

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2010

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã BHC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2010.
Báo cáo này đã gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội ngày 14.2.2011


(File kèm theo)
BCHopNhat-QIV2010.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2010

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2010.

- Quý 3/2010, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 4,36 tỷ đồng, tăng 697,7% so với cùng kỳ năm 2009. Như vậy, đến 30.9.2010 Công ty đạt 114% lợi nhuận so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010...

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2010 kèm theo:
BCTaiChinh Q3-2010_HopNhat.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên - Đã được kiểm toán

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm đã được kiểm toán.

Vui lòng xem file kèm thao:
BC-6Th2010-Hopnhat-Kiemtoan.pdf

Báo cáo tài chính quý 2/2010

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC), công bố Báo cáo tài chính tóm tắt quý 2/2010.

Vui lòng xem file kèm theo:
QuyII-2010.pdf

Sản phẩm