Thông tin

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2010

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã BHC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2010.
Báo cáo này đã gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội ngày 14.2.2011


(File kèm theo)
BCHopNhat-QIV2010.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2010

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2010.

- Quý 3/2010, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 4,36 tỷ đồng, tăng 697,7% so với cùng kỳ năm 2009. Như vậy, đến 30.9.2010 Công ty đạt 114% lợi nhuận so với chỉ tiêu kế hoạch cả năm của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010...

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2010 kèm theo:
BCTaiChinh Q3-2010_HopNhat.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên - Đã được kiểm toán

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm đã được kiểm toán.

Vui lòng xem file kèm thao:
BC-6Th2010-Hopnhat-Kiemtoan.pdf

Báo cáo tài chính quý 2/2010

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC), công bố Báo cáo tài chính tóm tắt quý 2/2010.

Vui lòng xem file kèm theo:
QuyII-2010.pdf

Báo cáo tài chính quý 1/2010

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC) công bố Báo cáo tài chính tóm tắt quý 1/2010.

Vui lòng xem file kèm theo
QuyI-2010.pdf

Thay đổi nhân sự Ban điều hành công ty

Ngày 12.4.2010, HĐQT Công ty đã họp kỳ thứ 2/2010 về việc bổ nhiệm Ban Điều hành và Chủ tịch HĐQT công ty đã ký quyết định về việc bổ nhiệm các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty... 

Vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo
BDH-190410.pdf

Sản phẩm