Thông tin

Nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thôi giữ chức KTT.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa (BHC-UpCom), công bố Nghị quyết kỳ họp thứ 12/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thôi giữ chức Kế toán trưởng.

NQ-KyHop12-020518.pdf

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

NghiQuyetDHCD-2018.pdf

 

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa công bố Nghị quyết kỳ họp thứ 11/2018-NK4 của HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành.

NQ-KyHop11.pdf

Công bố báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất 2017 đã kiểm toán

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất 2017 đã được Kiểm toán.

BC-TaiChinh_web.pdf

Thông báo về việt tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Kèm theo mẫu Đăng ký dự Đại hội mẫu Giấy ủy quyền.

TB-DaiHoi_Web.pdf

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cô đông nội bộ (thành viên BKS).

BanCoPhieu.pdf

Sản phẩm