Thông tin

Công bố báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất 2017 đã kiểm toán

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất 2017 đã được Kiểm toán.

BC-TaiChinh_web.pdf

Thông báo về việt tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Kèm theo mẫu Đăng ký dự Đại hội mẫu Giấy ủy quyền.

TB-DaiHoi_Web.pdf

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

Công ty báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cô đông nội bộ (thành viên BKS).

BanCoPhieu.pdf

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (BKS).

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ (BKS).

1) Ông Tạ Quang Thanh, thành viên BKS, đăng ký bán 20.014 cổ phiếu.

TBCoPhieu-Thanh.pdf

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (BHC) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người liên quan.

GDCoPhieu_Dan.pdf

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2017-2022

Sáng ngày 12/10/2017, Công đoàn Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa đã tổ chức đại hội đại biểu tổng kết công tác hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 và triển khai phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022  tại Hội trường  công ty – Đường số 1, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

BanTinDHCD-Web.pdf

Sản phẩm