940.704.4482

Thông tin

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông 2017.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày thực hiện cuối cùng và xác nhận quyền sở hữu chứng khoán của công ty.

Chi tiết Thông báo

Báo cáo tài chính quý 3/2012 hợp nhất

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2012 hợp nhất.

(File kèm theo).
Quy3_HopNhat_Web.pdf

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

BCC Thông báo tuyển dụng lao động

(File kèm theo).
TuyenDung2013.pdf

Thông báo thay đổi nhân sự điều hành quản lý công ty

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thông báo về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

(file kèm theo)

TB-ChucDanh.pdf 


 

Sản phẩm