Thông tin

Thông báo của Trung Tâm LKCK Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM (CNVSD)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP HCM (CN VSD) đã ra thông báo số 624/TB-CNVSD ngày 12.3.2012 về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Tên TCPH:                CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Tên GD tiếng Anh:     BienHoa Concrete Joint Stock Company

Trụ sở chính:              Đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại:                  (061) 3836195 – 836196.  Fax: (061) 3836323

Sàn giao dịch:             HNX

            Tên chứng khoán:      Cổ phiếu Công ty cổ phần bê tông Biên hòa

            Mã chứng khoán:       BHC

            Loại chứng khoán:     Cổ phiếu phổ thông

            Mệnh giá:                   10.000 đồng

            Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26.3.2012

            Lý do và mục đích:    Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

            Tỷ lệ phân bổ quyền:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

            Thời gian thực hiện:   Dự kiến ngày 21.04.2012 (Thứ Bảy)    

            Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa, đường  1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo tài chính quý 4/2011

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2011 của công ty mẹ.
(File kèm theo)
QuyIV_CtyMe.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2011

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2011. (file kèm theo)

QuyIII-HopNhat.pdf 

Sản phẩm