Thông tin

Báo cáo tóm tắt tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố ý kiến của kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét năm 2013.

BC-HopNhat_Web.pdf 

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Hội đồng quản trị công ty gửi thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Quý cổ đông chưa nhận được thông báo mời qua đường bưu điện, xin vui lòng in tài liệu kèm theo file này (bao gồm cả giấy đăng ý và giấy ủy quyền).

TaiLieu-DHCD2014.pdf 

truyen hentai,truyen nguoi lon,tin tuc 9x,truyen ma,truyen ma nguyen ngoc ngan,

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2013

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2013
Quy3HopNhat-web_signed.pdf

Thay đổi thành viên HĐQT công ty

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thông báo thay đổi thành viên HĐQT công ty giữa nhiệm kỳ.

NghiQuyet22-signed.pdf 

Sản phẩm