Thông tin

Báo cáo tài chính quý 4/2011

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2011 của công ty mẹ.
(File kèm theo)
QuyIV_CtyMe.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2011

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2011. (file kèm theo)

QuyIII-HopNhat.pdf 

Báo cáo tài chính quý 3/2011

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã chứng khoán BHC) công bố Báo cáo tài chính quý 3/2011 (công ty mẹ). File kèm theo.

QuyIII-CtyMe.pdf 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

File kèm theo
NQ-DHCD2013_signed.pdf

Thay đổi nhân sự Ban Điều hành

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Ban Điều hành công ty.

(01 file kèm theo)
CBTT-NhanSuBDH_signed.pdf


 

Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất kiểm toán bán niên 2013

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất kiểm toán bán niên 2013.

BCTCBanNienSoatXetHopNhat2013.pdf 

Sản phẩm