Thông tin

Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất kiểm toán năm 2012.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất kiểm toán năm 2012.

File kèm theo
BC-TomTat.pdf

Báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất 2012

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất năm 2012. (File kèm theo)
BanNienSX-HopNhat.pdf

Thông báo của Trung Tâm LKCK Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM (CNVSD)

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP HCM (CN VSD) đã ra thông báo số 624/TB-CNVSD ngày 12.3.2012 về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Tên TCPH:                CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Tên GD tiếng Anh:     BienHoa Concrete Joint Stock Company

Trụ sở chính:              Đường 1A, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại:                  (061) 3836195 – 836196.  Fax: (061) 3836323

Sàn giao dịch:             HNX

            Tên chứng khoán:      Cổ phiếu Công ty cổ phần bê tông Biên hòa

            Mã chứng khoán:       BHC

            Loại chứng khoán:     Cổ phiếu phổ thông

            Mệnh giá:                   10.000 đồng

            Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26.3.2012

            Lý do và mục đích:    Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012

            Tỷ lệ phân bổ quyền:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

            Thời gian thực hiện:   Dự kiến ngày 21.04.2012 (Thứ Bảy)    

            Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa, đường  1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sản phẩm