Thông tin

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

BCC Thông báo tuyển dụng lao động

(File kèm theo).
TuyenDung2013.pdf

Thông báo thay đổi nhân sự điều hành quản lý công ty

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thông báo về việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

(file kèm theo)

TB-ChucDanh.pdf 


 

Thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thông báo mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Hồ sơ gồm:
- Thông báo mời dự đại hội.
- Chương trình đại hội.
- Mẫu đăng ký tham dự đại hội.
- Mẫu ủy quyền tham dự đại hội.

(01 file kèm theo)

HoSoDaiHoi.pdf

Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất kiểm toán năm 2012.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất kiểm toán năm 2012.

File kèm theo
BC-TomTat.pdf

Báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất 2012

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét hợp nhất năm 2012. (File kèm theo)
BanNienSX-HopNhat.pdf

Sản phẩm