Thông tin

Thông báo về việc tổ chức ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN năm 2017.

Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

(Thông báo số 29-TB-BCC-HĐQT ngày 31.3.2017).

Thông Báo-DaiHoi2017.pdf

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông 2017.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày thực hiện cuối cùng và xác nhận quyền sở hữu chứng khoán của công ty.

Chi tiết Thông báo

Báo cáo tài chính quý 3/2012 hợp nhất

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Báo cáo tài chính quý 3/2012 hợp nhất.

(File kèm theo).
Quy3_HopNhat_Web.pdf

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

BCC Thông báo tuyển dụng lao động

(File kèm theo).
TuyenDung2013.pdf

Sản phẩm