Thông tin

Công bố thay đổi cổ đông lớn

Ông Phạm Duy Bình, không là cổ đông lớn (sở hữu >5% CP) của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã cổ phiếu BHC-UpCom), kể từ ngày 05.1.2018.

CoDong-Binh.pdf

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghi quyet DHCD 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán 2016.

Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016.

 Xem chi tiết báo cáo.

Mẫu giấy đăng ký và ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Kính gửi các cổ đông mẫu Giấy đăng ký và Ủy quyền tham dự đại hội.

(Đã gửi kèm theo thông báo qua đường bưu điện).

Mẫu đăng ký

Thông báo về việc tổ chức ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN năm 2017.

Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

(Thông báo số 29-TB-BCC-HĐQT ngày 31.3.2017).

Thông Báo-DaiHoi2017.pdf

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông 2017.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo ngày thực hiện cuối cùng và xác nhận quyền sở hữu chứng khoán của công ty.

Chi tiết Thông báo

Sản phẩm