Thông tin

Thông báo về việc chốt sổ cổ đông.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Đại hội cổ đông.

TB-ThucHienQuyen.pdf

Thông báo xác nhận danh sách cổ đông

Công ty công bố Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

XacNhanDSCD.pdf

Nghị quyết HĐQT Kỳ họp 10/2018 về thay đổi nhân sự

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Nghị quyết họp HĐQT công ty kỳ 10/2018-NK4 ngày 16.1.2018 với những nội dung chính:

1) Thống nhất kết quả SXKD năm 2017. Chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

2) Thay đổi, bổ sung nhân sự HĐQT, BKS và Ban Điều hành giữa nhiệm kỳ (2015-2020).

3) Thống nhất ngày Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Vui lòng xem file kèm theo

NghiQuyetHDQT-Ky10_W.pdf

Thông báo về nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã BHC-Upcom) thông báo:

Ông Nguyễn Văn Sơn, là cổ đông lớn (>5% CP) của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa. Kể từ ngày 05.1.2018.

Công bố thay đổi cổ đông lớn

Ông Phạm Duy Bình, không là cổ đông lớn (sở hữu >5% CP) của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã cổ phiếu BHC-UpCom), kể từ ngày 05.1.2018.

CoDong-Binh.pdf

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghi quyet DHCD 2017

Sản phẩm