Thông tin

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (BHC-UpCom) công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

1/ Lê Thế Dân, thành viên BKS công ty. Đăng ký bán 283.245 cổ phiếu.

2/ Lê Hiển Dương, người liên quan (cha) của cổ đông nội bộ Lê Thế Dân. Đăng ký bán 21.200 cổ phiếu.

3/ Lê Thái Sơn, người liên quan (anh) của cổ đông nội bộ Lê Thế Dân. Đăng ký bán 25.000 cổ phiếu.

(Chi tiết - file kèm theo)

GDCoPhieu-LeTheDan.pdf

Thay đổi nhân sự BKS và BĐH

Hội đồng quản trị công ty thông báo thay đổi Trưởng Ban kiểm soát và Phó Tổng Giám đốc công ty. (01 file, gồm 2 trang)

TD-NhanSuCty.pdf

Ngày giao dịch cổ phiếu của công ty

Hội đồng quản trị công ty thông báo ngày chính thức giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã BHC) trên sàn UpCom là ngày 10.4.2015. 

 

Xem thêm

Thông báo xác nhận danh sách cổ đông

Công ty công bố Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

XacNhanDSCD.pdf

Nghị quyết HĐQT Kỳ họp 10/2018 về thay đổi nhân sự

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Nghị quyết họp HĐQT công ty kỳ 10/2018-NK4 ngày 16.1.2018 với những nội dung chính:

1) Thống nhất kết quả SXKD năm 2017. Chỉ đạo xây dựng chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

2) Thay đổi, bổ sung nhân sự HĐQT, BKS và Ban Điều hành giữa nhiệm kỳ (2015-2020).

3) Thống nhất ngày Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Vui lòng xem file kèm theo

NghiQuyetHDQT-Ky10_W.pdf

Thông báo về nhà đầu tư trở thành cổ đông lớn.

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã BHC-Upcom) thông báo:

Ông Nguyễn Văn Sơn, là cổ đông lớn (>5% CP) của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa. Kể từ ngày 05.1.2018.

Sản phẩm