Thông tin

Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa (BHC - UpCoM) công bố Nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Nguyễn Tiến Khoa.

NQ-BatThuong151218.pdf

Nghị quyết của HĐQT công ty vể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Điều hành.

Hộii đồng quản trị công ty công bố nghị quyết kỳ họp thứ 13/2018-NK4 về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Ban Điều hành.

CBTT-NhanSu150618.pdf

Công ty thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa thông báo thay đổi Kế toán trưởng. Từ ngày 01.6.2018.

BoNhiemKTT-010618.pdf

Nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thôi giữ chức KTT.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa (BHC-UpCom), công bố Nghị quyết kỳ họp thứ 12/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thôi giữ chức Kế toán trưởng.

NQ-KyHop12-020518.pdf

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

NghiQuyetDHCD-2018.pdf

 

Công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa công bố Nghị quyết kỳ họp thứ 11/2018-NK4 của HĐQT về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành.

NQ-KyHop11.pdf

Sản phẩm