Thông tin

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam về xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BHC.

Công ty cổ phấn bê tông Biên Hòa (BHC-UpCoM) kính gửi các cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN - Chi nhánh TP. HCM, về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BHC (chốt quyền cổ đông).

ChotSoCoDong.pdf

Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa (BHC - UpCoM) công bố Nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Nguyễn Tiến Khoa.

NQ-BatThuong151218.pdf

Nghị quyết của HĐQT công ty vể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Điều hành.

Hộii đồng quản trị công ty công bố nghị quyết kỳ họp thứ 13/2018-NK4 về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Ban Điều hành.

CBTT-NhanSu150618.pdf

Công ty thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa thông báo thay đổi Kế toán trưởng. Từ ngày 01.6.2018.

BoNhiemKTT-010618.pdf

Nghị quyết bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thôi giữ chức KTT.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa (BHC-UpCom), công bố Nghị quyết kỳ họp thứ 12/2018 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS và thôi giữ chức Kế toán trưởng.

NQ-KyHop12-020518.pdf

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

NghiQuyetDHCD-2018.pdf

 

Sản phẩm