Thông tin

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019

Công ty công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

NQ-DHCD2019.pdf

Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt 2018.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa (BHC-UpCoM) công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt 2018.

KiemToan2018-TT.pdf

Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam về xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BHC.

Công ty cổ phấn bê tông Biên Hòa (BHC-UpCoM) kính gửi các cổ đông Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN - Chi nhánh TP. HCM, về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán BHC (chốt quyền cổ đông).

ChotSoCoDong.pdf

Nghị quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa (BHC - UpCoM) công bố Nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Nguyễn Tiến Khoa.

NQ-BatThuong151218.pdf

Nghị quyết của HĐQT công ty vể việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Điều hành.

Hộii đồng quản trị công ty công bố nghị quyết kỳ họp thứ 13/2018-NK4 về việc thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Ban Điều hành.

CBTT-NhanSu150618.pdf

Công ty thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa thông báo thay đổi Kế toán trưởng. Từ ngày 01.6.2018.

BoNhiemKTT-010618.pdf

Sản phẩm