Bê tông ly tâm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu.

Ông Lê Thế Dân, cổ đông nội bộ và người liên quan đã giao dịch (bán) thành công số lượng 329.445 cổ phiếu.

Thông tin chi tiết

Công ty cổ phần bê tông Biên hòa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu.

Ông Lê Thế Dân, cổ đông nội bộ và người liên quan đã giao dịch (bán) thành công số lượng 329.445 cổ phiếu.

Sản phẩm