Sản phẩm

Thông báo xác nhận danh sách cổ đông

Công ty công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

XacNhanDSCD.pdf

Thông tin chi tiết

Công ty công bố Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

XacNhanDSCD.pdf

Sản phẩm