940.704.4482

Informations

Thay đổi nhân sự BKS và BĐH

Hội đồng quản trị công ty thông báo thay đổi Trưởng Ban kiểm soát và Phó Tổng Giám đốc công ty. (01 file, gồm 2 trang)

TD-NhanSuCty.pdf

Ngày giao dịch cổ phiếu của công ty

Hội đồng quản trị công ty thông báo ngày chính thức giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (mã BHC) trên sàn UpCom là ngày 10.4.2015. 

 

Read more...

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Nghi quyet DHCD 2017

Báo cáo tài chính kiểm toán 2016.

Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016.

 Xem chi tiết báo cáo.

Mẫu giấy đăng ký và ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Kính gửi các cổ đông mẫu Giấy đăng ký và Ủy quyền tham dự đại hội.

(Đã gửi kèm theo thông báo qua đường bưu điện).

Mẫu đăng ký

Thông báo về việc tổ chức ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN năm 2017.

Hội đồng quản trị công ty thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

(Thông báo số 29-TB-BCC-HĐQT ngày 31.3.2017).

Thông Báo-DaiHoi2017.pdf

Sản phẩm