Investor Relations

Thông báo ngáy tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết thông báo

Thông báo xác nhận danh sách cổ đông

Công ty công bố Thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

TB-XacNhanDSCD.pdf

Thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông.

Cơng ty cổ phần bê tông Biên hòa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.TB-ChotDSCoDong.pdf

Sản phẩm